Projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie

   
   

Projekt NUKAT – AUTOSTRADA INFORMACJI CYFROWEJ obejmuje następujące zadania:

•    Prace rozwojowe służące ułatwieniu dostępu do informacji o zbiorach polskich bibliotek

Wykonawcy – pracownicy Centrum NUKAT BUW i bibliotek, których katalogi zostaną scalone

Rozbudowana zostanie zawartość bazy NUKAT i jej zakres informacyjny. W tym celu przeprowadzone zostanie pod ścisłym nadzorem scalenie danych bibliograficznych z komputerowych katalogów lokalnych 30 bibliotek (zobacz, które to będą biblioteki). Scalane dane (opisy publikacji) zostały wytworzone przed powstaniem katalogu NUKAT i do tej pory nie były objęte systemem centralnej informacji NUKAT. Zaangażowane w proces scalania instytucje są największymi polskimi bibliotekami naukowymi.
 

Na proces scalania złożą się następujące działania:
1.    Wytypowanie puli danych do przejęcia z danego katalogu lokalnego.
2.    Automatyczne porównanie wytypowanych danych z zawartością bazy NUKAT, a następnie podzielenie ich na:
a.    dane oryginalne, które zostaną przejęte do bazy NUKAT;
b.    dane już w NUKAT istniejące (w tym przypadku dane w katalogu lokalnym zostaną zastąpione ich odpowiednikami z NUKAT);
c.    dane do oceny i dalszej obróbki w procesie kontroli ręcznej prowadzonej przez administratorów Centrum NUKAT i/lub bibliotekarzy z bibliotek uczestniczących w scalaniu.
3.    Przejęcie puli danych oryginalnych do katalogu NUKAT i podmiana odpowiednich rekordów własnych biblioteki na ich odpowiedniki z katalogu NUKAT.
4.    Wymiana w katalogu lokalnym danych już istniejących w NUKAT na ich odpowiedniki z NUKAT.
5.    Scalenie bądź wymiana danych poddanych kontroli ręcznej.
6.    Porównanie danych NUKAT i katalogu lokalnego na zakończenie procesu przejmowania danych w celu ostatecznej kontroli poprawności jego przeprowadzenia.

Oczekuje się, że w wyniku scalania zawartość bazy NUKAT wzrośnie o ok. 600 tys. nowych opisów bibliograficznych, a liczba symboli/linków do katalogów lokalnych w opisach NUKAT wzrośnie do ok. 9 mln w momencie zakończenia scalania.

Dodatkowo prace obejmą:
1.    Odnowienie sprzętu komputerowego na stanowiskach pracy w Centrum NUKAT – 50 zestawów komputerowych.
2.    Zakupienie nowej platformy sprzętowej dla katalogu NUKAT.
3.    Modernizację strony www NUKAT.
4.    Upgrade systemu – zwiększenie licencji oprogramowania VTLS/VIRTUA dla bazy NUKAT do 700 użytkowników obsługiwanych jednocześnie.
5.    Suport systemu – opłata wyłącznie za utrzymanie poszerzenia systemu VTLS/VIRTUA.

•    Rozwój wyszukiwarki opisów bibliograficznych KaRo

Wykonawcy – twórca KaRo, Tomasz Wolniewicz

W chwili obecnej KaRo jest przede wszystkim narzędziem dla bibliotekarzy. Planowane prace mają uczynić KaRo przyjaznym dla każdego typu użytkownika.
Osiągnięcie zamierzonych celów wymaga:
1.    Rozbudowy KaRo o możliwość wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych;
2.    Poszerzenia funkcjonalności miedzy innymi o: obsługę standardu kodowania Unicode (UTF-8), standardu OpenID, schemat zapisu wyrażenia wyszukiwawczego w formacie SRU, modernizację interfejsu użytkownika poprzez wprowadzenie technologii AJAX;
3.    Zakupu 2 serwerów.

•    Wzbogacenie wartości informacyjnej katalogu centralnego NUKAT oraz katalogu lokalnego bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego połączone z cyfryzacją części tytułów

Wykonawcy: pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, bibliotek wydziałowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz firmy odpowiedzialnej za digitalizację

W ramach tego zadania planuje się:
1.    Opracowanie retrospektywne (w ramach współkatalogowania w NUKAT) 1600 tytułów czasopism znajdujących się w zbiorach BUW i bibliotek wydziałowych UW
Opracowanie obejmie najcenniejsze czasopisma w zbiorach BUW, jak również zbiory bibliotek wydziałowych, gdzie podstawowym kryterium będzie ich unikatowość w skali kraju.
Przeprowadzone zostanie szkolenie dla bibliotekarzy w zakresie sporządzania rekordu bibliograficznego czasopism w katalogu centralnym NUKAT oraz rekordu zasobu w katalogu lokalnym.
2.    Przeniesienie do postaci cyfrowej dostępnej online czasopism ze zbiorów BUW
Cyfryzacji poddane zostaną najcenniejsze czasopisma ze zbiorów BUW, głównie spośród tych, które zostaną poddane katalogowaniu retrospektywnemu. Planuje się sporządzenie 3 mln skanów, z których zostanie utworzonych ok. 40 tys. publikacji w e-bUW.
3.    Zakup niezbędnego sprzętu informatycznego i innego do katalogowania i cyfryzacji zbiorów
a)    zakup 30 zestawów komputerowych niezbędnych do przeprowadzenia prac związanych z katalogowaniem retrospektywnym czasopism;
b)    zakup 10 zestawów komputerowych do obsługi biblioteki cyfrowej e-bUW;
c)    zakup sprzętu informatycznego umożliwiającego udostępnienie publikacji: serwera www, serwera bazy danych i serwisu wyszukiwania, serwera biblioteki cyfrowej;
d)    zakup odpowiedniego magazynu cyfrowego (urządzenie, nośniki i oprogramowanie) - wielkość - 8,0 TB;
e)    zakup 65 szt. lekkich wózków transportowych umożliwiających transport dużej ilości materiałów bibliotecznych.

innow_gosp
hinc_omnia nukat karo e_buw

logo_unii_napis_lewa